List of Chinese authors

Table of contents
1 Chronological list
2 List by names

Chronological list

Antiquity, Qin, Han and pre-Tang dynasties

Tang Dynasty and following

Song Dynasty and following

Ming Dynasty

 • 承恩 Wu Cheng'en (1500 ?-1582 ?)
 • 湯顯祖 Tang Xianzu (1550-1616)
 • 袁宏道 Yuan Hongdao (1568-1610)
 • 馮夢龍 Feng Menglong (1574-1645)
 • 凌濛初 Ling Mengchu (1580-1644)
 • 金聖嘆 Jin Shengtan (? -1661)

Qing Dynasty

Modern Period

List by names

B, C, D

F, G, H, J

L

 • 老舍 Lao She (1897-1966)
 • Li Ao, (born 1935)
 • 李白 Li Bai (701-762)
 • 李賀 Li He (791-817)
 • 李清照 Li Qingzhao (1084-1151 ?)
 • 李商隱 Li Shangyin (812-858)
 • 李漁 Li Yu (1611-1679 ?)
 • 李煜 Li Yu (937-978)
 • 林紓 Lin Shu (1852-1924)
 • Lin Yutang, (1895-1976)
 • 凌濛初 Ling Mengchu (1580-1644)
 • 劉鶚 Liu E (1857-1909)
 • 劉勰 Liu Xie (? -520 ?)
 • 柳永 Liu Yong (XIe s.)
 • 柳宗元 Liu Zongyuan (773-819)
 • 陸機 Lu Ji (261-303)
 • 陸游 Lu You (1125-1210)
 • 魯迅 Lu Xun (1881-1936)
 • 骆宾王 Luo Binwang (~626 - ~684)
 • 羅貫中 Luo Guanzhong (1330 ?-1400 ?)

M, O, P, Q, S, T

 • 馬致遠 Ma Zhiyuan (1226 ?-1285 ?)
 • 茅盾 Mao Dun (1896-1981)
 • 孟浩然 Meng Haoran (689 ou 691-740)

 • 歐陽修 Ouyang Xiu (1007-1072)

 • 蒲松齡 Pu Songling (1640-1715)

 • 屈原 Qu Yuan (340 ? -278 ? avant J.-C.)
 • Qian Zhongshu, (1910-1998)

 • 沈從 文 Shen Congwen (1902-1988)
 • 施耐庵 Shi Nai'an (1296 ?-1370 ?)
 • 司馬遷 Sima Qian (145- ? avant J.-C.)
 • 司馬相如 Sima Xiangru (179-117 av. J.-C.)
 • 蘇曼殊 Su Manshu (1894-1918)
 • 蘇軾 Su Shi (1036-1101)
 • 宋玉 Song Yu (IIIe s. avant J.-C.)

 • 陶淵明 Tao Yuanming (365 ou 372-427)
 • 湯顯祖 Tang Xianzu (1550-1616)
 • 田漢 Tian Han (1898-1968)

W, X, Y, Z

 • 王安石 Wang Anshi (1021-1086)
 • 王國維 Wang Guowei (1877-1927)
 • 王實甫 Wang Shifu (fin XIIIe - début XIVe s.)
 • 王維 Wang Wei (701-761)
 • 文天祥 Wen Tianxiang (1236-1282)
 • 聞一多 Wen Yiduo (1899-1946)
 • 承恩 Wu Cheng'en (1500 ?-1582 ?)
 • 吳敬梓 Wu Jingzi (1698-1779)

 • 嵇康 Xi Kang (223-262)
 • 謝靈運 Xie Lingyun (385-422)
 • 辛棄疾 Xin Qiji (1140-1207)
 • 許地山 Xu Dishan (1893-1941)
 • 徐志摩 Xu Zhimo (1896-1936)

 • 嚴復 Ya Fu (1853-1924)
 • 郁達夫 Yu Dafu (1896-1945)
 • 袁宏道 Yuan Hongdao (1568-1610)
 • 袁枚 Yuan Mei (1716-1797)
 • 元稹 Yuan Zhen (779-831)

 • Zhang Ailing, (1920-1995)
 • 張衡 Zhang Heng (78-139)
 • 朱自清 Zhu Ziqing (1898-1948)

See also: Lists of authors, list of China-related topics, list of famous Chinese people, China.

">
" size=20>

 
 

Browse articles alphabetically:
#0">0 | #1">1 | #2">2 | #3">3 | #4">4 | #5">5 | #6">6 | #7">7 | #8">8 | #9">9 | #_">_ | #A">A | #B">B | #C">C | #D">D | #E">E | #F">F | #G">G | #H">H | #I">I | #J">J | #K">K | #L">L | #M">M | #N">N | #O">O | #P">P | #Q">Q | #R">R | #S">S | #T">T | #U">U | #V">V | #W">W | #X">X | #Y">Y | #Z">Z